1918
Åbo

Biskop Magnus av Åbo till rådet i Reval med begäran om anhållandet av en bonde från Raseborgs län, som förhemligat en av honom funnen skatt och rymt till Reval, samt att han måtte förmås att mot löfte om lejd och bibehållande av sin jordegendom återkomma.

Original på papper, med biskopens sigill, i Revals stadsarkiv, här avtryckt från LEC. Urkdb. VIII n:o 91.
Åbo 22 september (1429).

Magnus, Dei gracia episcopus Aboensis. Amicabili et sincera in Domino salute jugiter premissa. Within, godhe synderliche wener, at en bonde aff Loya sokn i Rasaborgs læn fan nøkra butnfyndh, som ær silff oc redha penniger, oc han thet ey lyste eller oppenbaradhe, som Swerikes lagh utwisa. Therum haffde han faara fore her Otte Pogwisch, høwidzman uppa Rasaborgh, oc flydde til os. Wi feladhom honum til her Otte oc thaladhum til en godhan ændæ um hans ærende i swa matta, at her Otte wilde fordragha honum for Gudz skuldh oc wara bøn hans brut oc forsumilse, at han ey haffde lyst oc laghlicha farit met the butnfyndh, oc wilde unna honum aff the butnfyndh en deel, ræt som han sich nichte forsumat haffde. Therepter schedde swa, at her Otte oc wi skuldom koma til ordha um nokor ærende, oc wi saghdom thøm bondanom til, at han skulde os følgha til her Otte i swa matta, som forscriffvit ær; hwilkit han ey gjordhe, utan lopp heemlicha fra os oc ær nw i Ræfflæ, som os ær beræt. Kære wener. Skulu the, som hær brytæ, met idher swa forhæghnæs, oc the, som ther brytæ, hær mot edher forhægnæs, thet dragher litit til wenschap, som i kunnen wel sjelffve prøwæ. Thy bidhjom wi idher wenlicha at, um then bonden ær i edher stadh, [i] underwisen honum, at han kome til os; wi wiljom honum fela for her Otte oc hans wener utan archt oc wiljom met Gudz hjelp flyæ wel um hans ærende, som forscriffvit ær, swa at han thorff ey offvergiffva sith fædherne oc krononen goz odhelæggæ. Gudh wari [met] idher. Bjwdhin yterlicha til os; hwadh idher ljwfft ær, gørum wi altidh gerna. Scriptum Abo ipso die Mauricii sociorumque ejus martirum, nostro sub secreto. Adress: Providis viris ac circumspectis, proconsulibus et consulibus civitatis Revaliensis, amicis nostris sinceris, detur hec.

Takaisin/Tillbaka

 

Etusivu
Ingångssida
Tietokanta
Databasen
DF-prokekti
DF-projektet
Julkaisuperiaatteet
Redigeringsprinciper
Lyhenteet
Förkortningar